Hebrew

דוד דה פריס, אידיאליזם וביורוקרטיה: שורשיה של ‘חיפה האדומה’ (ת”א: הקבוץ המאוחד, 1999).

מאמרים

דוד דה פריס, שני בר-און, “ב’מיטת הסדום’ של הפרופסיונליזם: עורכי-דין ועיצובו של משפט-חברים בהסתדרות בשנות העשרים והשלושים”, עבודה, חברה ומשפט, 8, 2001.

דוד דה פריס, “אבא חושי ודימויי שלטונה של תנועת העבודה במגזר העירוני במפנה שנות העשרים”, יהדות זמננו, 14, 2001, 225-261.

דוד דה פריס, “פקידים עבריים בארץ-ישראל המנדטורית”, תיאוריה וביקורת, 9, 1996, חורף 1996, 60-41.

דוד דה פריס, “מאבקי עבודה וסמכות בקרב פועלי התעשייה בארץ-ישראל: פועלי בית החרושת ‘נשר’ בשנות העשרים”, יהדות זמננו, 8, 1993, 215-177.

דוד דה פריס, “פועלי חיפה במשבר העלייה השלישית: המתח בין הנהגה ואנשי שורה ועיצובו של אידיאליזם ביורוקרטי בתנועת העבודה הארצישראלית”, הציונות, 17, 1993, 153-117.

פרקים בספרים

דוד דה פריס, “‘הכשרת הממזר’: יהלומים, מלחמה והלגיטימציה של ההון הפרטי בחברה הארץ ישראלית,” בתוך: מאיר חזן ואורי כהן עורכים, היסטוריה וזיכרון: בהוקרה לאניטה שפירא (עומד לצאת לאור, 2011).

דוד דה פריס, “מדוע הירבו פועלי היהלומים לשבות במלחמת העולם השנייה?”, בתוך” תמר גוז’נסקי, עורכת, קום התנערה! אליהו (אליושה) גוז’נסקי – כתביו ועליו (חיפה: פרדס, 2009), 42-35.

דוד דה פריס וטליה פפרמן, “היווצרותה של פועלת”, בתוך הניה פקלמן, חיי פועלת בארץ: אוטוביוגרפיה (אור יהודה: כנרת, זמורה-ביתן, דביר ומכון הקשרים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,2007),  217-199.

יואב ורדי, דוד דה פריס, ציפי גושפנץ, “התנהגות ניהולית חריגה: פרשת ויסות המניות ואי-לגליזם בחברה הישראלית”, בתוך: ח. הרצוג ואחרים, עורכים, חמישים שנה – חברה במראה (רמת אביב: רמות 2001), 68-37.

דוד דה פריס, “מאבקי עבודה וסמכות בקרב פועלי התעשייה בארץ-ישראל: פועלי בית החרושת ‘נשר’ בשנות העשרים”, בתוך: יוסף גורני, אבי בראלי ויצחק גרינברג, עורכים, מחברת עבודה לארגון עובדים  (שדה בוקר: המרכז למורשת בן-גוריון והמכון לחקר הציונות ע”ש וייצמן, 2000),  254-221.

דוד דה פריס, “הפוליטיקה של יחסי עבודה בארץ-ישראל בראשית תקופת המנדט: אנטומיה

של שביתת רוזנפלד, חיפה 1923″, בתוך: י. בן-ארצי, עורך, חיפה: היסטוריה מקומית (חיפה: אוניברסיטת חיפה וזמורה-ביתן, 1998), 181-146.

דוד דה פריס,  “שורשיה של ‘חיפה האדומה'” בתוך: מרדכי נאור, יוסי בן-ארצי, עורכים, התפתחותה של חיפה,  1948-1918 (ירושלים: יד יצחק בן צבי, 1989), 93-79.

דברי כנסים

דוד דה פריס, “היווצרותה של תנועת הפועלים בחיפה בשנות העשרים”, הכינוס העולמי העשירי למדעי היהדות (ירושלים: האיגוד העולמי למדעי היהדות, 1990), 383-377.

דוד דה פריס, “צמיחתו של מוסר פועלים ביישוב היהודי: משפט חברים של ההסתדרות במגזר העירוני בשנות העשרים”, הכינוס העולמי באחד-עשר למדעי היהדות, (ירושלים: האיגוד העולמי למדעי היהדות, 1994), 234-227.

סקירות ספרים

דוד דה פריס על הספר:

ג’וני גל, האומנם נטל מרצון?: סיפורה של ההתמודדות עם האבטלה, 1920-1995 (קריית שדה-בוקר: המרכז למורשת בן-גוריון, 2002), בתוך: סוציולוגיה ישראלית, 5, 2, 2003, 485-482.

דוד דה פריס, על הספר:

 Deborah S. Bernstein, Constructing Boundaries: Jewish and Arab Workers in Mandatory Palestine (New York: State University of New York Press, 2000).

בתוך מגמות, 41,3, דצמבר 2001, 483-480.

דוד דה פריס,  “אדריכלות כשפה פוליטית”, על הספר:

 G. Herbert and S. Sosnovsky, Bauhaus on the Carmel and the Crossroads of Empire: Architecture and Planning in Haifa During the British Mandate (Jerusalem: Yad Izhak Ben-Zvi, 1993).

 בתוך: יהדות זמננו, 12-11, 1998, 397-391.

דוד דה פריס, “היסטוריה כלכלית בפריזמה משפחתית-עדתית”, על: רות קרק ויוסף ב. גלס, יזמים ספרדים בארץ-ישראל: משפחת אמזלאג, 1918-1816 (ירושלים: הוצאת מאגנס והאוניברסיטה העברית, 1993), בתוך: יהדות זמננו, 9, 1994, 307-303.

עבודת דוקטור

דוד דה פריס, תנועת הפועלים בחיפה, 1919-1929 : מחקר בהיסטוריה של פועלים עירוניים בארץ-ישראל המנדטורית. עבודת דוקטור, אוניברסיטת תל אביב 1991.

קבצי מקורות

אלון קדיש ודוד דה פריס, עורכים, עליית הליבראליזם האנגלי – קובץ מקורות (תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1990).

גיורא קולקה ודוד דה פריס, עורכים, מרעיון לממשות: הפדרליזם האמריקני בהתוותו – קובץ

מקורות (תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1989).

תרגום

אייזק אסימוב, אופוס 200 (1979), תירגם דוד דה פריס (תל-אביב: היפריון,1981).