The Department of Sociology and Anthropology

Articles

יהודה שנהב (2020), “ידיעת האחר וידיעה עצמית באמצעות האחר“, סוציולוגיה ישראלית, 21, עע 16-32

 יהודה שנהב- שהרבני (2018), הלשון הריבונית וריבונות הלשון, תיאוריה וביקורת, 50, עע 129- 150

יהודה שנהב (2018), “שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית”, סוציולוגיה ישראלית, 19:2, עע 1-22

חנן חֶבר ויהודה שנהב (2017), “אלימות בגדאד (1950 – 1951), אלימות הארכיונים“, תיאוריה וביקורת, 49, עע 129-148

יהודה שנהב (2016), “מת ללא אזהרה מוקדמת”: פרידה מסלמאן נאטור”תיאוריה וביקורת, 46, עע 231-238

יהודה שנהב (2013), “הקרנבל: מחאה בחברה ללא אופוזיציות“, תיאוריה וביקורת, 41, עע 121-145

יהודה שנהב (2012), “הפוליטיקה והתיאולוגיה של התרגום: כיצד מתרגמים נכבה מערבית לעברית?“, סוציולוגיה ישראלית, 14:1, עע 157-184

טלי לב ויהודה שנהב (2010), “כינונו של האויב מבפנים: הפנתרים השחורים כמושא של פאניקה מוסרית“, סוציולוגיה ישראלית, 12:1, עע 135-158

יהודה שנהב (2010), “הוניידה גאנם. לבנות אומה מחדש: אינטלקטואלים פלסטינים בישראל“, סוציולוגיה ישראלית, 12:1, עע 220-223

יהודה שנהב (2009), “על האוטו-נומיות של הפוליטי“, תיאוריה וביקורת, 34, עע 181-190

יהודה שנהב וטלי לב (2009), “אל תקרי פועל – אלא פנתר!’ הפנתרים השחורים ופוליטיקת הזהויות בראשית שנות השבעים“, תיאוריה וביקורת, 35, עע 141-164

יהודה שנהב (2009), “אווה אילוז. אינטימיות קרה: עלייתו של הקפיטליזם הרגשי”, סוציולוגיה ישראלית, 11:1, עע 241-244

יהודה שנהב וחנן חבר (2009), “היהודים-הערבים: גלגולו של מושג” ,פעמים, 125-126

יהודה שנהב (2008), “הזמנה למתווה פוסט-חילוני לחקר החברה בישראל“, סוציולוגיה ישראלית, 10:1, עע 161-188

יהודה שנהב (2008), “הסוציולוגים והכיבוש“, סוציולוגיה ישראלית, 9:1, עע 263-270

יהודה שנהב (2007), “למה לא כיבוש“, תיאוריה וביקורת, 31

יהודה שנהב (2007), “לזכרו של ברוך קימרלינג: שולי במרכז“, סוציולוגיה ישראלית, 9:1, עע 173-182

יהודה שנהב (2006), “חללי ריבונות, החריג ומצב החירום: לאן נעלמה ההיסטוריה האימפריאליסטית?“, תיאוריה וביקורת, 29

יהודה שנהב (2005), “על הכלאה וטיהור: אוריינטליזם כשיח בעל שוליים רחבים, תיאוריה וביקורת, 26

יהודה שנהב (2005), “מעולם לא הייתה הלאומיות מודרנית (וחילונית): על הכלאה וטיהור אצל ברונו לאטור“, תיאוריה וביקורת, 26

יהודה שנהב וחנן חבר (2002), “המבט הפוסטקולוניאלי“, תיאוריה וביקורת, 20

יהודה שנהב וחנן חבר (2002), “שמעון בלס: קולוניאליזם ומזרחיות בישראל“, תיאוריה וביקורת, 20

תמר אלאור ויהודה שנהב (2002), “ותרא האשה“, פלסטיקה, גליון מס’ 4, עמ’ 223-216

יהודה שנהב (1992), “על ההבניה החברתית של פריון העבודה”, בתוך: שנתון משפט עבודה, כרך ג’, עמ’ 195-212