Photos

 

 

יום עיון בנושא: ישראל והפלסטינים לקראת הכרעות גורליות 8.01.2019

 

 

  

 6.01.2019 ערב עיון ושיח עם צאת הספר: סירוב: חובת הציות וזכות המצפון מאת עדית זרטל

 

 

 

   

ארגוני החברה האזרחית והדמוקרטיה בישראל- כנס דו לשוני באוניברסיטה העברית 19.12.17 

 

 

 

 

       

משאל עמים ערב עיון בנושא עמדות הציבור בישראלי והפלסטיני כלפי הסכסוך ודרכי פתרונו 16.10.2017